TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ


AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Pedodonti Derneği Tüzüğü doğrultusunda ihtiyacı olan
diş hekimliği fakültesi öğrencilerine öğrenim süreçleri içerisinde katkıda bulunmak üzere
verilecek burs ve yardımlarla ilgili ilke ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2-
Bu Yönetmelik; Türk Pedodonti Derneği tarafından yapılacak aşağıdaki konulara
yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar:

 1. Türkiye sınırları içerisindeki Diş Hekimliği Fakültelerinde öğrenim gören ve maddi
  gereksinimi olan lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs vermek,
 2. Dernek hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak
  yetişmelerine katkıda bulunmak,
 3. Dernek üyeleri arasında dayanışmanın gereği olarak, bir üyenin vefatı ya da
  mağduriyeti gibi özel koşullarda, öğrenim çağındaki çocuklarına, gerekli hallerde
  destek olmak.

TANIMLAR


Madde 3-
Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Tüzük: T.C. İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğü’nce onaylanan Türk Pedodonti
  Derneği’nin tüzüğü
 2. Dernek: Türk Pedodonti Derneği
 3. Yönetim Kurulu: Türk Pedodonti Derneği Yönetim Kurulu
 4. Bursiyer: Türk Pedodonti Derneği Bursiyerleri
 5. Transkript: Öğrencinin dönem notlarını gösteren belge ifade eder.


BURS FONU


Madde 4-
Fon Gelirleri ve Giderleri

Fon Gelirleri:

 

 1. Kişi ve kurum bağışları,
 2. Burs yararına yapılan Dernek etkinliklerinden elde edilen gelirler,
 3. Dernek gelirlerinden, Yönetim Kurulu kararı ile ayrılan tutarlar.


Fon Giderleri:

 

 1. Burs ve yardım ödemeleri,
 2. Komite çalışmaları, etkinlik, vb. ödemeler.

Burs Fonu, Dernek muhasebe sisteminde “Burs Fonu Hesabı” adı altında oluşturulacak, bu
hesabın muhasebesi ayrıntılı olarak tutulacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM


BURS KOMİTESİ VE GÖREVLERİ


Madde 5-
Dernek tüzüğü gereği her yeni seçilen yönetim kurulu gönüllülük esasında Dernek
ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmak isteyen en az iki kişi Yönetim Kurulu asil veya yedek
üyesinden oluşmak üzere Dernek üyelerinden 5 kişiden oluşan burs komitesini ilk resmi
yönetim kurulu toplantısında Dernek üyeleri arasından belirler. Komitenin görev süresi
Yönetim Kurulu ile aynı sürededir.


Madde 6-
Komitenin görevleri;

 1. Gelen başvuruların toplanması, tasnif edilmesi ve saklanması,
 2. Öğrenci ile tanışma ve mümkünse yüz yüze görüşme,
 3. Öğrenci hakkında bilgi toplama, tahkikat yapma,
 4. Olumlu sonuç elde edilen öğrenciden bu yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen
  evrakları toplama,
 5. Bütçe doğrultusunda burs miktarını ve bursiyer sayısını belirleme,
 6. Burs ve bursiyer onayını Yönetim Kuruluna sunma,
 7. Öğrenciyi burs dönemi içerisinde takip etme,
 8. Burs verecek yeni kişi ve kurumların araştırılması, burs yararına etkinlikler
  düzenlenmesi, gerekli duyuruların yapılması ve bununla ilgili belgelerin hazırlanması
  Komite’nin görevleri arasındadır. Komite, bağış tutarının artırılması ve sürdürülmesi
  için burs vermek isteyenlerle iletişim kurar.
 9. Komite, Dernek ve Bursiyer istemleri doğrultusunda seminer, bilimsel toplantı, söyleşi,
  gezi gibi kültürel ve sportif etkinlikler düzenler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BURS ESASLARI


Madde 7-
Burs başvuruları dernek üyelerinin talebi ile burs ihtiyacı olan öğrencileri tanıyan
kişiler vasıtası ile, üniversite yönetimlerinin talebi veya öğrencinin kendi talebi ile olur. Aday
öğrenci derneğe ait Burs Başvuru Belgesi’ni eksiksiz doldurur ve burs komitesine iletir. Burs
komitesi öğrenci ile mümkünse yüz yüze görüşür. Gerektiği durumlarda öğrencinin
çevresinden tahkikat yapılır ve bilgi toplanır.


Madde 8-
Bursun Bütçesi: Burs için yapılan her türlü bağış ve muhtelif nedenlerle elde edilen
gelirler Yönetim Kurulu tarafından Burs Hesabı isimli ayrı bir hesapta tutulur, değerlendirme
amaçlı olarak Yönetim Kurulu’nun Burs Komitesinden sorumlu üyesi ve Sayman üyenin önerisi
ve Yönetim Kurulu kararı ile Vadeli/Vadesiz hesaplara ya da Döviz hesaplarına transfer
edilebilir, açılan hesapların tamamı burs hesabı olarak isimlendirilir.


Bursun Ödenmesine İlişkin Koşullar:

 

 1. Burs karşılıksızdır.
 2. Burs her akademik yıl içerisinde en fazla dokuz ay boyunca (Ekim-Haziran ayları
  arasında) ödenir.
 3. Bir Bursiyer, burstan lisans/ lisansüstü eğitim süresi boyunca yararlanabilir.
 4. Her akademik yıl için Burs Komitesi tarafından belirlenen takvim uyarınca burs
  talebinde bulunan öğrenciler gerekli form ve belgelerle Dernek’e başvururlar.
  Başvurular Komite tarafından değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu’nun onayı
  ile Bursiyerler belirlenip ilan edilir.
 5. Burs bütçesini oluşturan kalemlerde, kalemlerin tutarlarında önemli bir değişiklik
  olduğu takdirde, akademik yıl içinde bursiyer sayısı ve burs tutarı yeniden
  düzenlenebilir.
 6. Burs takvimi dışında yapılan başvurularda, Komite tarafından burs verilmesi uygun
  görülen öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmaz.
 7. Bursların düzenli ödenmesinden Dernek sorumludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Burs Alma Koşulları


Madde 9-
Burs komisyonu aday bursiyerde, Diş Hekimliği Fakültesi lisans veya lisansüstü
öğrencisi olması, başka kurumlardan burs almamış olması, bursa başvurduğu yıldan önceki
öğretim yılı not ortalamasının 2,5 ve üstü olması (eğitime yeni başlayan öğrencilerde bu koşul
aranmaz), sabıka kaydının temiz olması ve illegal örgütlerle ilişkisi olmaması koşullarını
arar. Olumlu görüş elde edilen öğrenciden aşağıdaki evraklar istenir.

A) Yeni Başvuru;

– 2 adet fotoğraf

– E-devletten alınan nüfus kayıt örneği

– E-devletten alınan adli sicil kaydı

– Üniversiteden alınan öğrenci belgesi

– Okul kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi

– Transkript (Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlardan aranamaz)

– E-devletten alınan ikametgâh belgesi

– Ailenin geliri ile ilgili belgeler

B) Her akademik yıl başlarken;

– E-devletten alınan adli sicil kaydı

– Okul kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi

– Transkript

C) Her yarıyıl sonunda;

– Transkript


Madde 10 –
Bursun Kesilmesi:
Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu durumlarda, öğrencinin bursunun
kesilmesi talebini Komite, gerekçesi ile Yönetim Kurulu’na iletir. Yönetim Kurulu’nun onayıyla
burs kesme işlemi gerçekleştirilir ve Dernek tarafından bursiyere bildirilir. Bu koşullar şunlardır:
Bursiyerin;

 1. Başvuru sırasında gerçekdışı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
 2. Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi,
 3. Kaydının dondurulması,
 4. Gelir düzeyinde bir artış olup burs ihtiyacının ortadan kalkması,
 5. Dernek-Bursiyer ilişkilerine esas etkinliklere, mazeretsiz olarak, Komite tarafından
  belirlenen sayıdan az katılması,
 6. Kendisine ulaşılamaması,
 7. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir hareket içinde yer
  alması.


Madde 11 –
Komite tarafından;

 1. Her akademik yıl için çalışma takvimi belirlenir ve ilan edilir,
 2. Mülakat komisyonları en az 2 kişiden oluşacaktır. Gerekli durumlarda Komite,
  Dernek üyelerinden Burs Komitesi çalışmalarına katılım talep edebilir.
 3. Mülakatlar sonucunda önceki yıllardan burslu olup da bursu yenilenecek öğrenciler
  ile yeni Bursiyerler belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
 4. Burs ödemelerinin akademik yıl başladıktan sonra en kısa sürede yapılması
  amaçlanır.


BEŞİNCİ BÖLÜM


BURS MİKTARI VE BURS ÖDEMELERİ


Madde 12-
Verilecek burs miktarı her dönem öncesi Yönetim Kurulunca belirlenecek bütçe ile
açıklanır. Bütçe doğrultusunda komite her öğrenci için burs miktarlarını belirler. Bu miktar
Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.


DİĞER HÜKÜMLER

 

 1. Bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan konular hakkında yapılacak işlemler
  Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
 2. Yönetim Kurulunca onaylanan burs; karar defterine öğrencinin kimlik bilgileri, burs
  miktarı, bursun süresi ve banka hesap numarası yazılmasıyla işleme konur.
 3. Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun onaylamasıyla yürürlüğe girer.
 4. Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile burs vermeyi iptal edebilir.


Madde 13-
Bu yönetmelik, Türk Pedodonti Derneği’nin 17/02/2023 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılacak
değişiklikler/düzenlemeler Dernek Genel Kurul’unda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.